Guangdong Museum of Art , main venue of the Third Guangzhou Triennial